De voorgenomen veranderingen in de financiering van de zorg zijn ingrijpend. Het persoongebonden budget wordt ingeperkt en de functie extramural begeleiding wordt van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) overgeheveld naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Een AWBZ Toelating
Nu de PGB op losse schroeven staat, lijkt het aanvragen van een AWBZ toelating een goed oplossing. Met een AWBZ erkenning kan er ZIN worden aangeboden op de zorgboerderij. Een aantal overkoepelende provinciale zorgboerderijen organisaties hebben een AWBZ erkenning.

De wettelijke basis voor een AWBZ toelating is de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Een instelling die voldoet aan de eisen van de WTZi kan bij ministerie van VWS deze AWBZ toelating aanvragen. De eisen die de WTZi stelt gaan ondere andere over de organisatie en het financieel beleid. Vervolgens kan men in aanmerking komen voor productieafspraken met een zorgkantoor en de opent een deur om de aangeboden zorg via ZIN te gaan financieren.

Overheveling extramurale zorg naar WMO
In het bestuursakkoord (afspraken tussen het Rijk en de gemeenten over de overheveling van diverse (zorg) functies) is afgesproken dat de functie extramurale begeleiding per 2013 (voor nieuwe cliënten) en 2014 (voor alle cliënten) overgaat naar de gemeenten. De functie extramurale begeleiding gaat uit de AWBZ en wordt ondergebracht bij de WMO. De criteria van de gemeenten om WMO gefinancierde begeleiding te mogen bieden, zijn nog niet duidelijk. Daarmee is het onzeker of de AWBZ toelating de juiste oplossing is voor zorgaanbieders die extramurale begeleiding bieden aan clienten met een PGB.

Zorgkantoor
De zorgkantoren houden zich bezig met de uitvoering van de AWBZ. Per 2013 zullen de zorgverzekeraars dit zelf gaan regelen voor hun eigen verzekerden. 2012 zal een overgangsjaar worden.
Wanneer de uitvoering over wordt gelaten aan de zorgverzekeraars is er geen sprake meer van contractplicht. Ook hebben zorgverzekeraars meer vrijheid om contracten af te sluiten met aanbieders.